1388 تا 1391

  • خرید دفتر جدید و افزایش تعداد نیروهای فروش و خدمات پس از فروش
  • نماینده انحصاری فروش دستگاه آب خالص ساز
  • نماینده انحصاری فروش ژنراتورهای گاز آزمایشگاهی
  • نمایندگی رسمی فروش محصولات Salvislab و V-Kit