ليست دستگاه هاي موجود

«ليست دستگاههاي موجود و آماده تحويل فوري»

تصویر
مدل / شرح
کمپانی
دستگاه

سري 1260 Infinity 2شامل پمپ4حلاله400بار و پمپ باينري600بارمجهز بهDegasser، دتكتورهايDAD, MWD, RID, VWDو اتوسمپلرمجهز به آون ستون و چيلرنمونه، سيستم­ تزريق­ دستي، آون ستون(به ­عنوان ماژول جدا)  

 Agilent

کروماتوگرافی مایع(HPLC)

اتوسمپلرسري 7693A مجهز به Tray  سري 7693A با ظرفيت 150 ويال  

 Agilent

سيستم تزريق نمونه مايع به صورت اتوماتيك برايGC

دتكتور هايECD  و PDHID براي سيستمهاي GC كمپاني Agilent 

  VICI

دتكتور براي سيستمGC

7000D Triple Q (EI/CI) مجهز به GC سري8890با امكان افزودن GSV به همراه اتوسمپلر سري 7693AوTray اتوسمپلر  

Agilent

طیف سنج جرمی

(GC/MS/MS)

5977B Single Q (EI) با پمپ Turbo مجهز به GC سري 8890 و دتكتور FID و ورودي S/Sl  با امكان افزودن GSV  به همراه اتوسمپلر سري7693A و Tray  اتوسمپلر  

Agilent

طیف سنج جرمی

(GC/MS)

GTA120 و اتوسمپلر كوره، چيلر كمپاني Agilent، مشعل هوا/استيلن و مشعل نيتروزاكسايد/استيلن  

  Agilent

 

سیستم کوره جذب اتمی

(AA)

5 گريد 20H (160 cc/min)

Parker-Domnick Hunter

ژنراتور هيدروژن

 DAS 3 (182) L/min

Parker-Domnick Hunter

ژنراتور هواي خشك

  DAS 4 (227) L/min

Parker Domnick Hunter

ژنراتور هواي خشك

IC240 با قابليت برنامه ريزي  

SalvisLab Renggli AG

انکوباتور

MC5 (دما – الكتريك)

Beamex

مالتي فانكشن كاليبراتور

RE 212 J  (با محدوده دمايي 30- تا 200 درجه) 

LAUDA

وان كاليبراسيون

™PhotonMaster

  Luminultra

دستگاه مانیتورینگ سریع میکروبی