دوره ممیزی مراقبتی سیستم‌­های مدیریت کیفیت

دومین دوره ممیزی مراقبتی سیستم‌­های مدیریت کیفیت، پایش رضایت مشتریان و مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان با موفقیت انجام گردید.

دومین دوره ممیزی مراقبتی سیستم‌های مدیریت کیفیت ISO 9001:2015، پایش رضایت مشتریان ISO 10004:2012 و مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان ISO 10002:2004 با حضور جناب آقای مهندس سعید احسانی، مدیر عامل شرکت آرمان صنعت پادمیرا و نماینده شرکت URS در ایران، در تاریخ 19/09/1397 با موفقیت انجام گردید.
در این دوره ممیزی که با حضور مدیران و کارشناسان بخش های مختلف شرکت فن آوری پیشرفته جهان صورت گرفت، آیتم های مربوط به پایش رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایت مشتریان مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از ارزیابی های دقیق صورت گرفته، شرکت فن آوری پیشرفته جهان موفق به اخذ گواهینامه تمدید پایش رضایت مشتریان ISO 10004:2012 و مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان ISO 10002:2014 گردید. همچنین سیستم مدیریت کیفیت این شرکت به گواهینامه ISO 9001:2015 ارتقاء یافت.