روز جهانی پرستار بر تمامی سفیدپوشان فداکار مبارک

درود بر فرشتگانی که با بالهای سپید بر آسمان جانها پرواز میکنند و با عطر وجودشان، جانی تازه بر جسم بیماران می دمند. چگونه مهرتان را سپاس گوییم آنچنان که شایسته ی عشق ورزی شما باشد. مهرتان افزون، جانتان در پناه پروردگار و روحتان همواره در آرامش باد. دست بوس دستانِ جان بخش شما هستیم و ثنا گوی شما در روزی به نام روز پرستار.

دست بوس دستانِ جان بخش شما هستیم و ثنا گوی شما در روزی به نام روز پرستار