روز صنعت و معدن بر پیشکسوتان و کارآفرینان شاهراه تعالی و تولید کشور مبارک باد